Gävle

1 Antwort [Letzter Beitrag]
User offline. Last seen 5 years 7 weeks ago. Offline
Beigetreten: 16.07.2009
Beiträge: 73

Gävle ist ein schwedischer Ortsname - was bedeutet das bloß oder wovon könnte sich der Name ableiten?

User offline. Last seen 1 year 3 weeks ago. Offline
Experte!Moderator
Beigetreten: 31.12.2005
Beiträge: 4600

Harald2000 schrieb:

Gävle ist ein schwedischer Ortsname - was bedeutet das bloß oder wovon könnte sich der Name ableiten?

 

Ausgehend von deiner (............................) minimalen Anfrage gebe ich dir ein, aus dem WeB KOPIERTE, Antwort:
 

Källa GD.se
kommer med all sannolikhet inte som några tror från husgavlar vid Gavleån eller att gaffel, Gavleåns förgrening, kan vara ursprunget till namnet. Ortnamnsforskaren Folke Hedblom anser liksom Johan Nordlander, som 1913 skrev en uppsats i ämnet, att namnet Gävle bör sammankopplas med substantivet gavel, som när ortnamnet bildades betydde utskjutande udde, kortända av en ö eller brant bergvägg, och hans teori är numera så gott som allmänt accepterad.
Hedblom, född i Gävle 1908, har kommit att betraktas som en självklar auktoritet när det gäller ortnamn. Inte minst i Gästrikland. Han var arkivarie vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala från 1944 och dess chef 1967-1974, inspektor vid Gästrike-Hälsinge nation 1971-1974 och ledamot av Kungl. Gustav-Adolfs Akademin sedan 1973. H:s doktorsavhandling, "De svenska ortnamnen på säter: En namngeografisk undersökning", utkom 1945. Han har givit ut flera arbeten, bland andra "Gästriklands äldre bebyggelsenamn" 1958. Fick Gävle kommuns kulturpris 1973.
Den gavel som givit namn åt Gävle ligger där Gavleån skär igenom åsen vid Tolvfors.
Gävle är ett av Sveriges äldsta stadsnamn. Orten bär namnet Gäfle när man första gången stöter på det i skrift, i ett skattebrev från 1413. I ett originalbrev från 15 januari 1432 kunggör "Elewir kirkioprester ij Walabo m fl" att hövitsmannen över Stockholm och Uppland Hans Kröpelin denna dag höll landsting med allmogen "ij gaeffla". I slutet av 1400-talet skrevs bland annat Gefle och Geffla, på 1500-talet Geffla och Gäffla. Se även Gävle stads privilegier.
Stavningen av namnet har genom alla år varit föremål för vissa stridigheter. 1903, till exempel, beslutade stadsfullmäktige att hålla fast vid "stadens gamla hedervärda namn Gefle och upptaga kampen mot det nymodiga Gäfle", och Gefle Dagblad meddelade den 28 augusti att alla försändelser till Gäfle Dagblad skulle återsändas såsom varande obeställbara.
Enligt Jöran Sahlgrens utredning 1940 på uppdrag av Gävle stadsfullmäktiges namnkommitté skulle stadens namn skrivas Gävle men i undantagsfall även stavas med e. Det vill säga Gevle.
Att skriva f som tecken v står i strid med principerna i Svenska Akademiens ordlista och därför är stavningen Gefle utesluten, enligt Sahlgren. Stadsfullmäktige beslutade i april 1940 att stadens institutioner skulle skriva stadens namn GÄVLE så som statsmakterna redan gjorde. Gefle Dagblad propagerade 1989-1990 för återgång till stavningen Gefle, men det gav litet gehör. Se även Gefle. Hedblom, F: från Gæffla till Gävle (särtryck ur Arbetarbladet); Från Gästrikland 1957-1958; Sahlgren, J: Stadsnamnet Gävle. (utredning 1941); Sahlgren, J: Stadsnamnet Gävle (ingår i Ur Gävle stads historia). Publicerad 2 juni 2008.